آیین نامه و دستورالعمل آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی
آیین نامه و دستورالعمل آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی

آیین نامه و دستورالعمل آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی

آیین نامه و دستورالعمل آموزشی

فدراسیون ورزشهای همگانی

تهیه و تنظیم:

آکادمی فدراسیون ورزشهای همگانی

بهار ۱۳۹۶

فصل اول: 

آیین نامه و دستورالعمل آموزشی

مقدمه ……………………………………………………………………………. ۲

اهداف……………………………………………………………………………… ۲

تعاریف…………………………………………………………………………….. ۲

سطوح و ساختار دوره های آموزشی فدراسیون………………….. ۲

شرایط عمومی شرکت کنندگان…………………………………………. ۳

۳……………………………………………………… دوره مربیگری درجه ۳

۴……………………………………. شرایط دریافت گواهینامه درجه ۳

۵…………………………………………………….. دوره مربیگری درجه ۲

۶…………………………………… شرایط دریافت گواهینامه درجه ۲

۶……………………………………………………. دوره مربیگری درجه ۱

۷…………………………… شرایط اخذ گواهینامه مربیگری درجه ۱

شرایط ارتقاء…………………………………………………………………. ۷

ضوابط مدرسین ………………………………………………………….. ۸

ضوابط انضباطی………………………………………………………….. ۹

ضوابط ارزشیابی و اخذ گواهینامه………………………………….. ۹

فصل دوم:

دستورالعمل نحوه تمدید احکام مربیگری

مقدمه …………………………………………………………………… ۱۱

اهداف ……………………………………………………………………. ۱۱

نحوه اجرا ………………………………………………………………. ۱۱

مدارک لازم ……………………………………………………………… ۱۱

فرم درخواست متقاضی تمدید حکم…………………………… ۱۲

۱۳………….. فرم مصاحبه با مربیان متقاضی تمدید احکام مربیگری درجه ۱

فصل سوم:

دستورالعمل دوره ی تربیت مدرس سطح ۳

کلیات……………………………………………………………………. ۱۵

تعریف…………………………………………………………………… ۱۵

هدف کلی………………………………………………………………. ۱۵

اهداف ویژه…………………………………………………………… ۱۵

شرایط دوره…………………………………………………………. ۱۵

شرایط شرکت در دوره ………………………………………….. ۱۶

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره…………………….. ۱۶

محتوای دوره………………………………………………………… ۱۶

سازمان دوره ………………………………………………………. ۱۶

مدرسین دوره……………………………………………………… ۱۶

ضوابط انضباطی……………………………………………….. ۱۷

ضوابط صدور گواهینامه …………………………………… ۱۷

وظایف میزبان دوره …………………………………………… ۱۷

فصل اول 

آیین  نامه آموزشی، نحوه برگزاری دوره های آموزشی

فدراسیون ورزشهای همگانی

ماده ۱- مقدمه:

به منظور ایجاد هماهنگی فعالیتهای آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی در سطح کشور، آیین نامه آموزشی نحوه اجرای دوره های

آموزشی با اهداف ذیل تدوین میگردد.

ماده ۲- اهداف:

-۲-۱ تعیین شرایط لازم جهت تربیت مربیان، مدرسین و داوران رشته های تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی.

-۲-۲ تدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان، مدرسین و داوران فدراسیون ورزشهای همگانی.

-۲-۳ هماهنگ و یکسان نمودن آموزش تئوری و عملی دورههای آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی در سراسر کشور .

ادامه مطلب …….

 

 دستور العمل به صورت فایل PDF

دانلود :دستورالعمل نحوه برگزاری دوره های آموزشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار