کمیته ورزشی چوگو

دیدار روسای سه کمیته استان با رئیس هیات

دیدار روسای سه کمیته استان با رئیس هیات

دیدار روسای سه کمیته استان با رئیس هیات   طبق زمان بندی صورت گرفته برای دیدار روسای کمیته ها با رئیس هیات ،روز چهارشنبه مورخ ۲۳ خرداد جلسه دیدار کمیته ورزشهای طبیعی؛ کمیته چوگو؛ کمیته ورزشهای فردی و نمایشی با ریاست محترم هیات امیر محسن آذر افروز و سایر اعضای …

ادامه مطلب
رفتن به نوار ابزار