آئین نامه ها و دستورالعمل ها

آئین نامه نحوه فعالیت انجمن های فدراسیون ورزشهای همگانی

کلیه انجمن های ورزشی تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی و کلیه کمیته های ورزشی تحت پوشش هیات های ورزشهای همگانی کشور  باید تحت اختیارات مصوب و دستور العمل های فدراسیون فعالیت های خود را سازمان دهی کنند . امور مربوط به انتخاب اعضا و مدیران انجمن و کمیته ها امور …

ادامه مطلب

آیین نامه و دستورالعمل آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی

آیین نامه و دستورالعمل آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی

آیین نامه و دستورالعمل آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی تهیه و تنظیم: آکادمی فدراسیون ورزشهای همگانی بهار ۱۳۹۶ فصل اول:  آیین نامه و دستورالعمل آموزشی مقدمه ……………………………………………………………………………. ۲ اهداف……………………………………………………………………………… ۲ تعاریف…………………………………………………………………………….. ۲ سطوح و ساختار دوره های آموزشی فدراسیون………………….. ۲ شرایط عمومی شرکت کنندگان…………………………………………. ۳ ۳……………………………………………………… دوره مربیگری درجه ۳ ۴……………………………………. …

ادامه مطلب
رفتن به نوار ابزار