تاریخجه ورزش های بومی و محلی استان اصفهان

تاریخچه ورزشهای طبیعی در سطح استان اصفهان

تاریخجه ورزش های بومی و محلی استان اصفهان

تاریخچه ورزشهای طبیعی در سطح استان اصفهان:Icon

پرداختن به ورزشهای طبیعی در سطح شهرستان اصفهان از سابقه طولانی برخوردار بوده وهست ،درعین حال به ساماندهی وسازماندهی این رشته درسطح کشور تاکنون به اندازه کافی پرداخته نشده است، هیئت ورزشهای همگانی شهرستان نیز براساس اقدامات سازمان یافته ای چون برگزاری برنامه های پیاده روی همگانی ، مسابقه ماهیگیری و نیزکوه روی عمومی طی سالهای ۸۵و۸۶و۸۷ بارها فعالیتهای درخور توجهی رابه ورزش دوستان علاقمندرشته ورزشهای همگانی ارائه نموده است.
کمیته ورزشهای طبیعی هیئت ورزشهای همگانی شهرستان اصفهان از ابتدای تابستان سال ۱۳۸۶ کار خود را آغاز ودرحال حاضرباآماده سازی برنامه های عملیاتی در صدد ترویج اصولی وعلمی این ورزش در سطح شهرستان است.
تا درارائه پاسخ مناسب به استقبال عمومی وسطح فزاینده علاقه مردمی در پرداختن به ورزشهای طبیعی بتواندزیرساختهای لازم را مهیا نموده وبصورتی اصولی با همکاری انجمن ورزشهای طبیعی فدراسیون ورزشهای همگانی کشوربصورت برنامه ای فعالیتهای خود را توسعه داده وعملیاتی نماید.

بیانیه ماموریت :

انجام هماهنگی ونظارت برفعالیتهای ورزشی با موضوع ورزشهای طبیعی در سطح شهرستان اصفهان ضمن ترویج وهمگانی سازی شاخه های مختلف این ورزش متنوع وپرتحرک درمحیط زیستی سالم ضمن حفظ ومعرفی میراثهای طبیعی استان به ورزشکاران این رشته

تعریف ورزشهای طبیعی :

انجام فعالیت‌های خارج از زندگی شهری« Outdoor activities»  که خارج از تمدن انسانی و در طبیعت اجرا می‌شود را شامل می گردد.

منظوراز ورزشهای طبیعی :

تا فعالیتهای حرکتی وتفریحی سالم را درقالب فعالیتهای ورزشی همگانی سازمان دهد، وضمن حفظ سلامت براساس هـرم سلامت(سلامت روح،سلامت ذهن،سلامت عاطفی،سلامت جسمانی) بتواند با رعایت الزامات وملاحظات زیست محیطی وفرهنگی بدور از زندگی ماشینی ودر محیط های طبیعی بعنوان محیط های ذاتی فعالیتهای انسانی فعالیتها را در دامان طبیعت هدایت نماید.
این رشته ورزشی سهم قابل توجهی درطرحهای اشتغال زای زوده بازده می تواند داشته باشدوبه راحتی خواهدتوانست ، درطرحهای غنی سازی اوقات فراغت مورد توجه اقشارمختلف قرارگیرد.

بخشی از برنامه های دردست اقدام کمیته ورزشهای طبیعی شهرستان اصفهان

o    تهیه وتدوین روش جاری،آئین نامه ها ودستورالعمل توسعه وترویج ورزشهای همگانی شهرستان اصفهان
o    برگزاری دوره های کارآموزی (توجیهی) رشته ورزشهای طبیعی
o    برگزاری دوره های تربیت مربی ومدرس وهمچنین داوری در شاخه های مختلف رشته ورزشهای طبیعی
o    برگزاری اردوهای آموزشی وترویجی در شاخه های مختلف رشته ورزشهای ورزشهای طبیعی
o    برگزاری مسابقات ورقابتهای تفریحی بمنظور معرفی شاخه های مختلف رشته ورزشهای طبیعی
o    انجام اطلاع رسانی مناسب در مورد فعالیتهاوقابلیتهای شاخه های مختلف رشته ورزشهای طبیعی ضمن حضور در نمایشگاه ها،جشنواره ها ومجامع مختلف ورزشی،گردشگری وزیست محیطی سطح شهرستان
o    ثبت وضبط حدود ومشخصات وشناسایی مقدورات طبیعی استان در پرداختن اصولی به شاخه های مختلف رشته ورزشهای طبیعی
o    جذب متخصصین وعلاقمندان به این رشته در سطوح سنی واجتماعی مختلف
o    تامین زمینه های خودگردانی این رشته در سطح شهرستان
o    شکل دهی کانونهاوگروه های فعال این رشته با همکاری بخش خصوصی جهت توسعه فعایتهای باشگاهی لازم دراین رشته مفرح وزود بازده
o    زمینه چینی وجلب حمایتهای لازم درقرار گیری این رشته ورزشی در موضوعات طرح های زودبازده استان ودراولویت تامین اعتبارات وتسهیلات بانکی
o    پایش وارزیابی اقدامات صورت گرفته ودر دست انجام درمورد این رشته درسطح شهرستان
o    زمینه سازی تشریک مساعی عملی درتعیین مرزاین رشته با تورهای گردشگری وفعالیتهای کوهنوردی وصعودهای ورزشی درسطح شهرستان
o    توسعه کمی دامنه فعالیتها با استقرارکانونهای ورزشهای طبیعی درفرهنگسراها وخانه های فرهنگ شهر اصفهان وشهرهای همجوار
o    فعال سازی کمیته ورزشهای طبیعی شهرستانهای استان به طبیعت از الگوپیاده سازی شده در شهر اصفهان
o    جذب منابع حمایتی لازم از بخش خصوصی بمنظور توسعه کمی وکیفی فعالیتهای ورزشهای طبیعی درسطح شهرستان
o    تعریف اردوگاه ها وپایگاه های قابل تعریف درقالب طرح های تیپ استانی بعنوان نواحی نمونه ورزشهای طبیعی قابل تعریف درسطح شهرستان
o    شناسایی وصدورمدارک معادل جهت پیشکسوتان و نام آوران این رشته ورزشی در سطح شهرستان

رشته های مطرح ورزشهای طبیعی دردنیا :

 

 • راه پیمائی درطبیعت یاهایکینگ”Hiking”
 • اردو درطبیعت یاکمپینگ”Camping”
 • مسافرت با کوله پشتی”backpacking”
 • شنا درطبیعت”Swimming”
 • کایاکینگ”Kayaking”
 • دوچرخه‌سواری درطبیعت”Biking”
 • جنگل پیماییwooding””
 • کویرپیماییsaltdeserting””
 • صحرانوردی”‘deserting
 • شکارورزشی
 • پیاده‌روی””Walking
 • پیاده‌روی درآب”wading”
 • ماهیگیری”Fishing”
 • پیاده روی درجاده “Pedestrian”
 • سوارکاری درطبیعت”Horse riding”
 • دامنه‌نوردی “Hillwalking” یا ” “fellwalking”
 •  

هدف کلی ازانجام ورزشهای طبیعی :
هدف از انجام این فعالیت‌ها لذت بردن از چشم‌انداز‌ها و طبیعت، رهاسازی استرس، یافتن آرامش و سکوت در طبیعت، لذت بردن از زندگی و کسب آسودگی خاطرودست یابی به سلامت روحی،ذهنی،عاطفی وجسمانی می‌باشد.
به عبارت دیگرشاخه ها یا سبکهای ورزشهای طبیعی فن وعلم زندگی در شرایط ذاتی انسانی است ،بدون اتکا بر دیگری وتنها با اتکا برمقدورات وامکانات خودوتنها تحت این تعالیم است که فردفارغ ازتمامی مشغله ها وتمامی درگیری های ذهنی ضمن تفکر به خود درخلال برنامه های مختلف تمام همت خود را در کمک به دیگران جزم نموده وآماده وپذیرای هرگونه یادگیری درمدت زمان قابل توجهی می گردد.

ویژگیهای ورزشهای طبیعی درمقایسه با سایر ورزشهای حرفه ای درطبیعت :

 • جهت آمادگی برنامه‌های ورزشهای طبیعی عموما”نیازی به برگزاری پیش‌برنامه نیست.
 • ورزشهای طبیعی بسیار لذت‌بخش‌ وبا روحیه های مختلف سازگاراست.
 • برنامه‌های ورزشهای طبیعی تنوع بسیار زیاد‌تری دارند.
 • ورزشهای طبیعی ازخطرات به مراتب کمتری نسبت به ورزشهای حرفه ای در طبیعت همراه است.
 • در ورزشهای طبیعی هرگزهدف برد وباخت دنبال نمی شود،وفعالیتهاعموما” تفریحی است.
 • ورزشهای طبیعی خستگی جسمی و روحی کمتری دارد.
 • صدمات واره به کمر، ستون فقرات، زانو، قوزک پا و … در ورزشهای طبیعی بسیار کمتر است.
 • در ورزشهای طبیعی ارتفاع‌زدگی معنایی ندارد.
 • در ورزشهای طبیعی شما دچار بیماریهای ارتفاع نمی‌شوید.
 • یخ‌زدگی‌های شدید زمستانی در ورزشهای طبیعی اتفاق نمی‌افتد.
 • در ورزشهای طبیعی درصورت اطلاع از حداقل مهارتهای انفرادی وگروهی احتمال گم شدن، پرت‌شدن، سقوط کردن، بهمن‌زدگی و … بسیار پایین است.
 • ورزشهای طبیعی بسیار کم‌هزینه ومقرون به صرفه است.
 • در ورزشهای طبیعی نیازی به داشتن تجهیزات مخصوص هر فصل نیست وبیشترتجهیزات بصورت چهارفصل قابل استفاده است.
 • دوره های کارآموزی ورزشهای طبیعی بسیارساده وشرکت دراین دوره ها کاملا” مقرون به صرفه وخود خاطره انگیز است.
 • برای ورزشهای طبیعی نیازی به انجام تمرینات هوازی و تمرینات منسجم ورزشی نیست وداشتن آمادگی عمومی جسمانی وانجام تمرینات عمومی صبحگاهی کافی خواهد بود.
 • ورزشهای طبیعی شرایط سنی، جنسی و آمادگی خاص نمی‌خواهد.
 • در ورزشهای طبیعی شما همزمان به تفریح، طبیعت گردی وگردشگری نیز می‌پردازید.
 • در ورزشهای طبیعی فرصت کسب اطلاعات جغرافیای، فرهنگی و تاریخی منطقه بیشتر است.
 • درورزشهای طبیعی از مهارتهای فیلم برداری وعکاسی می توان بخوبی لذت برد.
 • درانجام ورزشهای طبیعی شرایط بد آب‌و‌هوایی به ندرت می‌توانند برنامه شما را به هم بزنند.
 • در ورزشهای طبیعی نیازی به برقراری مقررات و قوانین سفت و سخت در حین برنامه وجود نداردوشرکت کنندگان ضمن فراگیری مهارتهای گروهی وکار تیمی از آزادی عمل بیشتری درانجام امورشخصی مورد علاقه خود برخوردارند.
 • اردو های قابل انجام در ورزشهای طبیعی  بسیار لذت‌بخش و جذاب وبیاد ماندنی است.
 • خاطرات و پیش‌آمد‌های جالب و به یادماندنی ورزشهای طبیعی بسیارآموزنده وعبرت آموز در زندگی روز مره است.
 • امکان دیدن گونه‌های جانوری و گیاهی در ورزشهای طبیعی بسیار زیاد است وفرصتهای بسیاری برای این منظور بوجود خواهد آمد.

نیازهای اساسی ورزشهای طبیعی درسطح شهرستان اصفهان

 • آموزش وسازماندهی مخاطبین بابرقراری دوره های آموزشی وتعیین شاخص والگوهای سالم ورزشهای طبیعی
 • تهیه شناسنامه ازمقدورات طبیعی استان اصفهان درتوسعه ورزشهای طبیعی سطح شهرستان
 • معرفی همگانی مقدورات طبیعی استان اصفهان درتوسعه ورزشهای طبیعی
 • جذب مخاطبین با برقراری مسابقات وبرنامه های الگوسازی شده وجذاب ورزشهای طبیعی
 • تهیه وتدوین دستورالعمل ها،آئین نامه ها وقوانین حمایتی لازم درنظارت وتوسعه اصولی وقانونمند نمودن فعالیت های شاخه های مختلف ورزشهای طبیعی سطح شهرستان
 • ایجاد اردوگاه ها،نقاط اقامتی وتوقفگاهی ونیزتامین تسهیلات وجذابیتهای حمایتی برای بخش خصوصی درارائه خدمات خاص به ورزشهای طبیعی سطح شهرستان
 • تشویق فعالان فردی وگروهی به تاسیس گروه ها،باشگاه ها،کانون ها ومجتمع های ورزشهای طبیعی دارای مجوزواستاندارد سازی فعالیت تشکلهای ورزشی دراین حوزه

موارد جالب

کمیته ورزشهای طبیعی مصمم تر از همیشه

تشکیل هیئت رئیسه و چارت سازمانی کمیته ورزشهای طبیعی اتفاقی بود که می توان ان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار